História vzniku SAUA / SATE

SAUA/SATE a jej miesto vo výučbe anglického jazyka na Slovensku

Myšlienka založiť asociáciu učiteľov anglického jazyka, ktorá by reprezentovala týchto učiteľov, vznikla na jesennom seminári. Tento seminár organizovala Britská rada prostredníctvom svojich lektorov. Jeho cieľom bolo vyškoliť prednášateľov pre kurzy z didaktiky anglického jazyka v rekvalifikačných kurzoch učiteľov ruštiny.

SAUA/SATE bola oficiálne zaregistrovaná v máji 1991, teda šesť mesiacov po vzniku myšlienky ako nezisková, nevládna organizácia učiteľov anglického jazyka na všetkých typoch škôl a vzdelávacích inštitúciách.

Prvými reprezentantkami asociácie navonok, možno povedať prvý výbor asociácie tvorilo päť učiteľov: Zuzana Lukačková, Darina Marčeková, Jana Pramuková, Eva Hrašková a Gabriela Dorňáková. Ich zásluhou vznikli stanovy asociácie.

Členstvo v SAUA/SATE

Členom asociácie sa môže stať:

 1. každý, kto sa zaoberá vyučovaním anglického jazyka na niektorom type školy, alebo inej vzdelávacej inštitúcie vrátane študentov anglického jazyka
 2. jednotlivci, ktorí nie sú občanmi Slovenska, t.j. lektori, predstavitelia USIS a British Council
 3. ktokoľvek, kto sa zaslúžil o rozvoj výučby anglického jazyka

Štruktúra SAUA/SATE je založená na dvoch princípoch

 • administrácie na regionálnej úrovni regionálne bunky
 • funčnej stratifikácie prostredníctvom záujmových skupín: SIGs

Dva až štyrikrát do roka SAUA/SATE vydáva Newsletter . Tento informačný bulletin obsahuje články, ktoré sa zaoberajú teóriou a praxou vyučovania anglického jazyka. Členovia ho dostávajú zdarma.

Výkonný výbor asociácie tvoria:

Prezident
Viceprezident
Tajomník
Pokladník
Redaktor Newsletter
Tajomník zodpovedný za členskú základňu
Regionálni predsedovia
Vedúci SIGov

Ciele SAUA/SATE

 • zlepšiť úroveň výučby anglického jazyka
 • zvýšiť počet kvalifikovaných učiteľov
 • zlepšiť ovládanie anglického jazyka u žiakov
 • reprezentovať učiteľov anglického jazyka a pomáhať riešiť ich problémy
 • stimulovať a ochraňovať profesionálne záujmy svojich členov v rámci vzdelávacieho systému na Slovensku
 • chrániť záujmy učiteľov anglického jazyka najmä so zreteľom na ich spoločenské postavenie, finančné ohodnotenie, počty žiakov v skupinách, ich zloženie a pod.
 • napomáhať výmene informácií a skúseností medzi učiteľmi doma aj na medzinárodnej úrovni prostredníctvom seminárov, workshopov, konferencií...
 • stimulovať a motivovať učiteľov tým, že im asociácia bude sprostredkovávať nové impulzy a nápady pre prácu v triedach
 • umožniť prostredníctvom svojich aktivít kontakt svojich členov s učiteľmi anglického jazyka v zahraničí
 • vzhľadom na to, že po roku 1990 sa náš trh naplnil novou literatúrou a novými učebnicami zo zahraničia, sprístupniť ich učiteľom anglického jazyka, aby si mohli prehlbovať teoretické vedomosti z didaktiky anglického jazyka
 • umožniť stretnutia učiteľov s odborníkmi na výučbu anglického jazyka
 • rozširovať Newsletter na všetky kľúčové inštitúcie (ŠPU, Metodické centrá, MŠ SR aj British Council) a tak ich informovať o práci SAUA/SATE a jej členov.