Výkonný výbor asociácie

Prezidentka:
Jana Bérešová
Katedra anglického jazyka a literatúry
Pedagogická fakulta TU
Priemyselná 4
918 43 Trnava
Tel: +421 33 5939 547
Mobil:+421 911 612 624
Email: jberes@truni.sk

Doterajšia prezidentka:
Eva Tandlichová
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UK
Gondova 2, 818 01 Bratislava
Email: tandlichova@nextra.sk

Tajomníčka:
Božena Hrubčínová
Tupolevova 10, 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 6353 2891
Email: bhrubcinova@stonline.sk

Pokladníčka:
Jana Pramuková
Jasovská 3, 851 07 Bratislava
Tel: +421 2 63 833 852
Mobil: +421 903 243 852
Email: pramukova@vazka.sk

Poradný výbor:
Edita Mareková - zejmarekova@stonline.sk
Anna Brisudová – anna.brisudova@satronet.sk
Ján Klusa – jan.klusa@orangemail.com
Marta Hosszúová - hosszuovamarta@gmail.com
Marta Macková – mackovam48@gmail.com
Gabriela Šimová – gabriela.simova@gmail.com
Zlata Zelenská - zelenska@gmail.com
 
Koordinátori záujmových skupín
Angličtina pre špecifické účely
Ildikó Pathóová
Bartóková 2, 94301 Štúrovo
Tel.: +421 905 710 036
e-mail: ildikop@cityandguilds.sk

Autonómonosťučenia sa
Ildikó Gáspar
Župkova 23, 040 22 Košice
Tel.: +421 905 714 200
e-mail: garayova@post.sk

Dramatika
Agnesa Kovalčíková
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
Zbrojničná 3, 040 01 Košice
e-mail: agnesa@gta.sk

Mladší žiaci
Anna Haverová
SNP265/7, 916 01 Stará Turá
tel/fax:  + 421 32 964 517
e-mail: anna.haverova@post.sk

Testovania
Jana Bérešová
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 917 00 Trnava
tel/fax: + 421 33 5511 575
e-mail: jberes@truni.sk