Podávanie projektov (Európska značka a Európsky učiteľ jazykov 2006)

Začiatkom týždňa bola na národnej stránke súťaže Európska značka www.saaic.sk/eu-label uverejnená Výzva na podávanie projektov v roku 2006.

Európske priority na roky 2006 a 2007
(Preklad z anglického originálu "Lifelong Learning: Education and Training policies")
Annex 3, Brussels, A5/PB D(2005) (CL/XX/2005-Annex-en) (SOC/COM/05/XX-EN)

Na základe diskusie s pracovnou skupinou iniciatívy Európska značka a s cieľom umožniť členským štátom lepšie plánovanie ich informačnej kampane iniciatívy budú stanovené priority pokrývať dva roky. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, v ktorom roku sa zamerajú na jednu alebo druhú prioritu.

Na základe odporúčaní Akčného plánu jazykového vzdelávania a jazykovej rôznorodosti  (COM(2003)449 final), podľa ktorého je potrebné urobiť veľa zásahov do výučby jazykov, na základe Politických odporúčaní skupiny jazykových expertov v kontexte procesu “Vzdelávanie a odborná príprava 2010”, v súlade so závermi Druhej správy o realizácii Európskej značky pre inovačné projekty v jazykovom vzdelávaní v rokoch 2002-2004 a po diskusii s pracovnou skupinou iniciatívy Európska značka, ktorá sa stretla 31. mája  2005, Európska komisia navrhuje tieto priority na roky 2006 a 2007:

Pregraduálne, postgraduálne a ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov: Dobre pripravený učiteľ je kľúčovým faktorom kvality pri plánovaní jazykového vzdelávania, ktoré vedie k skvalitneniu jazykových zručností obyvateľstva. Táto priorita sa zameriava na projekty, ktoré sú orientované na prípravu budúcich učiteľov, ďalšie vzdelávanie učiteľov, ktorí cudzí jazyk učia, alebo ho učia v rámci integrovaného vyučovania (CLIL), ako aj na učiteľov, ktorí používajú iné neformálne metódy, ako napríklad vzdelávacie hry, výučbu v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Táto priorita sa vzťahuje aj na didaktikov, ktorí pripravujú a školia učiteľov a učiteľov jazykov v odbornom a ďalšom vzdelávaní, ako aj tých, ktorí pracujú vo vzdelávacích inštitúciách zameraných na neformálne vzdelávanie dospelých  poskytujúcich napr. vzdelávacie programy pre učiteľov v prospech spoločenstva a peer-systémy.

Rôznorodosť v ponuke cudzích jazykov: Školy a vzdelávacie inštitúcie môžu vo všeobecnosti zohrávať dôležitú úlohu pri podpore jazykovej rôznorodosti, a to tým spôsobom, že vyučujú širokú škálu jazykov. Táto priorita sa zameriava na projekty, ktoré už našli kreatívne spôsoby pri ponúkaní väčšieho počtu jazykov, predovšetkým menej rozšírených a vyučovaných jazykov, napríklad: vytvárajú siete rôznych škôl, využívajú miestne zdroje (zapájajú cudzincov bývajúcich v danej lokalite, prisťahovalcov, obchodných zástupcov zo zahraničia), alebo organizujú výmeny žiakov a študentov. Poskytovatelia neformálneho a informálneho (t. j. necieleného, mimovoľného) vzdelávania ako knižnice, rozhlas a televízia, ktorí zvyšujú povedomie verejnosti o jazykovej rôznorodosti, patria taktiež do tejto priority.

Aktivita Od - Do Deadline Zodpovední
Príprava pozvánok a podkladov pre 1.zasadanie národnej jury  (časový harmonogram 2006, formulár na podávanie žiadostí, hodnotiaci formulár, informačný leták, atď.), ich zaslanie národnej jury pred 1. zasadaním e-mailom  marec 2006  30.3.2006  LdV NA
 1. zasadanie národnej jury  3. apríl 2006  3. apríl 2006  LdV NA, národné jury
 Informačná kampaň iniciatívy:
 • Výzva na podávanie súťažných návrhov na web stránkach: národná stránka iniciatívy, stránka LdV NA, MŠ SR, Socrates NA, asociácií učiteľov cudzích jazykov, atď.;
 • inzeráty v novinách;
 • info články v časopisoch – BULLETIN LdV;
 • info e-mailom (decízna sféra – krajské školské úrady, metodické centrá, priamo vzdelávacie, resp. iné organizácie, podniky, atď.),
 • info na rôznych podujatiach organizovaných LdV a Socrates NA, metodickými centrami, asociáciami učiteľov, atď.)
 18. apríl 2006    LdV NA, národné jury
 Sponzoring – hľadanie sponzorov pre ceny pre víťazné projekty  apríl - september 2006    LdV NA, národné jury
 Termín na podávanie súťažných návrhov  16. jún 2006    LdV NA, podávatelia
 Registrácia podaných súťažných projektov  23. jún 2006    LdV NA
 2. zasadanie národnej jury (rozdelenie projektov na hodnotenie, upresnenie hodnotiacich kritérií)  26. jún 2006    LdV NA, národné jury
 Hodnotenie súťažných návrhov (vrátane hodnotenia projektov priamo na mieste)  júl - september 2006    národné jury
 Vyhodnotenie hodnotiaceho procesu  - 3. zasadanie národnej jury ( – podľa potreby)  začiatok októbra    LdV NA, národné jury
 Slávnostná ceremónia – vyhlásenie súťažných návrhov (možnosť spojenia s inou aktivitou)  november 2006    LdV NA, národné jury
 Diseminácia víťazných projektov  jeseň 2006  priebežne  LdV NA, národné jury
 Vypracovanie správy o realizácii súťaže na Slovensku v roku 2005 pre EK  december 2006  31. decembra 2006  LdV NA

 

Európska značka 2006 (Informačný leták)
 
Národná agentúra programu Leonardo da Vinci
EURÓPSKA ZNAČKA 2006

Iniciatíva Európskej komisie pre inovačné  jazykové projekty

ČO je Európska značka?
Európska značka je iniciatíva Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania, ktorá vznikla v roku 1998.
Jej hlavným cieľom je:

 • zviditeľniť a oceniť inovačné  iniciatívy v oblasti jazykového vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania,
 • podporovať, využívať a  rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a  európskej úrovni formou dobrých skúseností
 • V roku  2006  sa  na  Slovensku   organizuje  5. ročník súťaže

KTO sa môže uchádzať o Európsku značku 2006?
Do súťaže sa môžu zapojiť akékoľvek vzdelávacie inštitúcie na všetkých stupňoch vzdelávania, miestne a regionálne orgány, zamestná­vatelia, profesijné asociácie, atď., ktoré rozví­jajú, podporujú alebo realizujú nové prístupy, metódy a formy vo výučbe cudzích jazykov.

KTORÉ projekty môžu byť podané?
Do iniciatívy sa môžu prihlásiť projekty, ktoré:

 • sa práve skončili,
 • sa v súčasnosti realizujú,
 • sú tesne pred začiatkom realizácie.

AKÉ kritériá musia projekty spĺňať?
Spoločné európske kritériá stanovila Európska komisia. Projekty musia:

 • byť komplexné, t. j. musia zahŕňať všetky aspekty jazykového vzdelá­vania (učiacich sa, učiteľov, metódy a materiály) a zohľa­dniť identifi­kované potreby učiacich sa,
 • mať pridanú hodnotu (kvantitatívnu i kvalitatívnu) v národnom kontexte,
 • zvyšovať motiváciu študentov i učiteľov,
 • byť inovačné,
 • mať európsku dimenziu,
 • byť prenosné  do  iných podmienok.

AKÉ európske priority sú stanovené na rok 2006?

 • pregraduálne, postgraduálne a ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov,
 • rôznorodosť v ponuke cudzích jazykov.

KTORÝCH  jazykov sa súťaž  týka?
Ide o inovácie vo výučbe:

 • cudzích jazykov,
 • regionálnych jazykov,
 • jazykov menšín,
 • jazykov prisťahovalcov.

KTO hodnotí projekty? 
Podané súťažné návrhy hodnotí jedenkrát ročne národná jury zložená z nezávislých jazykových expertov. Členom národnej jury je aj nezávislý zahraničný jazykový expert.

ČO  tvorí cenu Európska značka 2006?

 • Certifikát podpísaný komisárom Európskej komisie zodpovedným za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť a ministrom školstva Slovenskej republiky, ktorý bude odovzdaný na slávnostnej cere­mónii, možnosť používať logo iniciatívy ako značku kvality (v priestoroch organizácie,  na  hlavič­kovom  papieri,  v  publiká­ciách),
 • možnosť získania vecných odmien.

AKO sa zapojiť do súťaže?
Organizácie, ktoré majú záujem zapojiť sa do súťaže, musia vyplniť formulár na podanie súťažného návrhu, ktorý je dostupný na národnej stránke iniciatívy:  www.saaic.sk/eu-label.

Tento formulár je potrebné:

 • vyplniť  v  slovenskom jazyku dva­krát (jeden originál podpísaný štatu­tár­nym zástupcom + 1 kópia originálu),
 • vypracovať v elektronickej forme (vrátane elektronického štatistického prehľadu pre potreby Európskej komisie),
 • zaslať v tlačenej (2x) i v elektronickej (1x) podobe spolu s prílohami  na adresu Národnej agentúry programu Leonardo da Vinci do 16. júna 2006 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

KDE je možné získať ďalšie  informácie o iniciatíve?
Národná agentúra programu
Leonardo da Vinci
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4
tel: +421 2 65428911
fax: +421 2 65424483
e-mail: mapav@saaic.sk
www adresa: www.saaic.sk/eu-label

www adresa Európskej komisie: http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/awareness/label_en.html

Elektronická databáza projektov ocenených Európskou značkou v rokoch 1999 – 2005: http://europa.eu.int/comm/education/language/label/index.cfm 

 

Európsky učiteľ jazykov roka 2006 (Informačný leták)

Pilotná iniciatíva Európskej komisie v oblasti jazykového vzdelávania

O ČOM  je súťaž Európsky učiteľ jazykov roka?
Je to pilotná aktivita Európskej komisie v oblasti jazykového vzdelávania v rokoch 2005 a 2006, do ktorej sa zapája aj Slovenská republika.
Vznikla na základe požiadavky dokumentu Európskej komisie pre oblasť jazykového vzdelávania – Akčného plánu jazykového vzdelávania a jazykovej rôznorodosti na roky 2004 – 2006. 
Jej hlavným cieľom je:

 • oceniť jednotlivcov, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky a  úspechy vo výučbe cudzích jazykov;
 • využívať  a  rozširovať   tieto   výsledky a úspechy na miestnej, národnej a európskej úrovni ako zdroj inšpirácie a motivácie.

Súťaž Európsky učiteľ jazykov roka je súčasťou iniciatívy Európska značka. Odlišuje sa od nej tým, že je zameraná na ocenenie jednotlivcov a nie organizácií.

KTO  sa môže uchádzať o ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka 2006?
Ocenenie je určené pre učiteľov cudzích jazykov, ale aj pre osoby, ktoré nie sú učiteľmi jazykov, avšak v jazykovom vzdelávaní dosiahli inovačné, pozoruhodné alebo inšpirujúce výsledky.

Jednotlivec sa nemôže prihlásiť do súťaže priamo, nominovať ho musí právny subjekt, napr. škola, školská rada, univerzita, akákoľvek iná vzdelávacia organizácia, profesijná asociácia, metodicko-pedagogické centrum, regionálny alebo národný orgán, podnik, atď. 

Škola môže dať priestor pre nomináciu aj žiakom a študentom, avšak aj tento návrh musí podať škola alebo združenie rodičov a priateľov školy.

KTORÝCH  jazykov sa súťaž  týka?
Ide o úspechy a inovácie vo výučbe:

 • cudzích jazykov,
 • regionálnych jazykov,
 • jazykov menšín,
 • jazykov prisťahovalcov.

AKÉ   činnosti / aktivity môžu byť ocenené? 

 • Nadšenie  pre cudzie jazyky a iné kultúry,
 • dlhoročná osobná angažovanosť v jazykovom vzdelávaní,
 • organizovanie netradičných jazykových aktivít,
 • výučba nových, netradičných cudzích jazykov (napr. menej používaných a vyučovaných jazykov, vrátane minoritných jazykov a jazykov prisťahovalcov, esperanta, posunkovej reči, Brailovho písma, atď.),
 • jazykové vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom,
 • jazykové vzdelávanie v ranom veku detí,
 • obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie,
 • úspešná práca s Európskym jazykovým portfóliom,
 • jazykové vzdelávanie v neformálnom (mimoškolskom) vzdelávaní a v každodennom živote,
 • zapojenie rodičov do výučby cudzích jazykov spolu s deťmi,
 • vysoké percento detí zapojených do jazykových aktivít na dobrovoľnej báze po ukončení vyučovania,
 • kladné hodnotenie učiteľa cudzieho jazyka  žiakmi, resp. študentmi,
 • dlhoročné  úspechy  vo  výučbe cudzieho jazyka u  študentov so špeciálnymi potrebami,
 • výučba cudzieho jazyka v nepriaznivom sociálnom prostredí,
 • prisťahovalec, ktorý učí susedov svoj jazyk a oboznamuje ich so svojou kultúrou,
 • bezplatné poskytovanie konverzačných hodín vo svojom rodnom jazyku vo voľnom čase,
 • vytváranie vhodného prostredia pre výučbu cudzích jazykov organizovaním filmov, divadiel a knižných festivalov zameraných na cudzie jazyky a kultúry, alebo na aktivity družobných miest,
 • akákoľvek iná pozoruhodná činnosť /aktivita.

AKÉ   európske alebo národné  priority sú stanovené na rok 2006?
Na rok 2006, t. j. 2. ročník pilotnej súťaže, nie sú stanovené žiadne európske a ani národné priority.

KTO   hodnotí prihlášky?
Podané prihlášky hodnotí jedenkrát ročne národná jury zložená z nezávislých jazykových expertov. Členom národnej jury je aj nezávislý zahraničný jazykový expert.

ČO  tvorí cenu Európsky učiteľ jazykov roka 2006?

 • Certifikát podpísaný komisárom Európskej komisie zodpovedným za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť a ministrom školstva Slovenskej republiky, ktorý bude odovzdaný na slávnostnej cere­mónii,
 • možnosť získania vecných odmien.

AKO  sa zapojiť do súťaže?
Organizácie, ktoré majú záujem nominovať do súťaže jednotlivcov, musia vyplniť prihlášku, ktorá je dostupná na národnej stránke iniciatívy Európska značka:  www.saaic.sk/eu-label.  
Túto prihlášku je potrebné:

 • vyplniť  v  slovenskom jazyku dva­krát (jeden originál podpísaný štatu­tár­nym zástupcom + 1 kópia originálu),
 • vypracovať v elektronickej forme,
 • zaslať v tlačenej (2x) i v elektronickej (1x) podobe spolu s prílohami  na adresu Národnej agentúry programu Leonardo da Vinci do 16. júna 2006 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

KDE   je možné získať ďalšie  informácie o súťaži?
Národná agentúra programu
Leonardo da Vinci
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4
tel: +421 2 65428911
fax: +421 2 65424483
e-mail: mapav@saaic.sk
www adresa: www.saaic.sk/eu-label

 

Zoznam členov národnej jury pre iniciatívu Európskej komisie Naspäť

EUROPEAN LABEL – 2006

PhDr.  Danica Bakossová
MŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
MŠ SR
tel. :59374330
fax: 02/59374229
danica.bakossova@minedu.sk
predsedníčka národnej jury

Ing. Jitka Schubertová
Národní agentura SOCRATES, U Lužického semináře 13,118 00 Praha 1 – Malá Strana,Česká republika
zahraničný zástupca
tel: 0042 02 57 53 05 04
schubertova@socrates.cz
zahraničný zástupca

Mgr. Alena Rebrová
British Council, Panská 17, P.O.BOX 68, 814 99 Bratislava 1
zahraničný zástupca
tel.:  5910 2441
fax: 54430369
e-mail:      alena.rebrova@britishcouncil.sk
zahraničný zástupca

Mgr. Daniela Lehocká
Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
tel.: 69202243
fax: 69202209
lehocka@education.gov.sk