Zaujímavosti zo života učiteľov (Zuzana Canmbelová)

Milé kolegyne a kolegovia!

Na konci minulého školského roka ste sa mohli dočítať o začiatku nášho projektu „Battery Charger for Unplugged Teachers“, ktorý sme rozbehli na Myjave. Zapojili sa doňho učiteľky, ktoré sa rozhodli dobyť si občas baterky tým, že sa stretnú, aby si vymenili skúsenosti a vedomosti o vyučovaní angličtiny, načerpali nápady a námety a, samozrejme, mohli sa porozprávať o problémoch, ktoré majú a niektoré s pomocou kolegýň možno aj vyriešiť.

Začal nový školský rok a my sme sa opäť stretli v príjemnom prostredí nášho centra voľného času. Zaoberali sme sa aktivitami, ktoré  tu uverejňujeme a zároveň sme si vybrali témy, ktorým sa budeme venovať počas tohto školského roka. Dohodli sme sa na stretnutiach každý druhý mesiac, takže celkovo päťkrát v tomto roku sa aj vy môžete inšpirovať na tejto webovej stránke našimi typmi na vyučovanie jazyka.

Niektoré z týchto nápadov sú naše, niektoré zozbierané od rôznych autorov a kolegov. Všetky sú však overené v praxi a poteší nás ak ich aj vy vyskúšate. Samozrejme, natrafíte  zrejme aj na také, ktoré už poznáte. V tom prípade nás budeme radi, ak nám napíšete odozvu a Váš názor a možno aj prispejete Vašimi skúsenosťami.

Pre nás všetkých by bolo užitočné, keby sa naše diskusie rozšírili aj formou emailov.

Ak Vás náš projekt oslovil a radi by ste k nemu niečo pridali, môžete sa ozvať na adresu zuzicam@gmail.com.

Naše  prvé tohtoročné stretnutie sme venovali aktivitám, ktoré sa dajú robiť pomocou tabule. Tabuľa je v každej triede, je to snáď najstaršia učebná pomôcka, ktorú používame automaticky a nie je nám vzácna. Okrem každodenného písania cvičení a poznámok sa s ňou dajú robiť aj rôzne iné aktivity, ktoré vyučovaciu hodinu oživia a deti sa do nej radi zapoja.

Tu je niekoľko aktivít, ktoré sme spoločne nazbierali a osvedčili sa nám pri práci s deťmi.

1)

 Na ľavú a pravú otváraciu časť tabule si pripravte texty, alebo slovnú zásobu, ktorú si majú deti osvojiť. Tu sú dva príklady:

A)  mladší žiaci:
The bird lives     in the dog house.      
The cat lives      in the basket.      
The dog lives     in the nest.    
The bee lives     in the tank/pond.      
The fish lives     in the barn.
The cow lives     in the bee-hive.      

B)     starší žiaci:

cough     while walking in the blooming garden      
sneeze    the wind blowing      
hear     to her favourite CD    
feel     someone coming down the stairs      
yawn     at a boring film      
listen     after his first cigarette      
 
Po prečítaní textov, robíme nasledovné činnosti:

    nájdi dvojicu čo k sebe patrí – mladší žiaci môžu spojiť čiarou
    zapamätaj si ich  
    zopakuj ich bez použitia ľavej časti
    zopakuj bez použitia  pravej časti
    po niekoľkých opakovaniach sa nájdu žiaci, čo si texty zapamätajú. Ak ich dokážu povedať, môžu dostať odmenu.

Starší žiaci môžu dostať ďalšie úlohy:
    vytvor vety z daných výrazov
    vytvor príbeh

2)  Ako krátka rozcvička poslúži aj holá veta, ktorú napíšeme na tabuľu a žiaci ju postupne predlžujú pripisovaním slov.

A mole is digging.
A little mole is digging.
A hardworking little mole is digging.
A hardworking little mole is digging in a garden/ in my grandmother’s garden/...

3) Vhodná aktivita pre rôzne vekové kategórie ja tvorenie viet z dvojíc slov.
Na tabuľu voľne porozhadzujeme slová, výber môže byť rôzny. Slovná zásoba, ktorú treba zopakovať, náhodný výber, slová, z ktorých sa dá vytvoriť príbeh,...
Žiaci si vyberajú z tabule dvojice slov a tvoria vety, z viet môžu skladať príbeh a pod. Slová môžu spájať čiarou, alebo zotierať.
Úlohou celej triedy je zapamätať si utvorené vety. Po zotretí tabule ich môžu napísať.

Súťaže:
4) Vhodnou súťažou na opakovanie slovnej zásoby alebo gramatických javov medzi dvoma skupinami je tzv. „hviezdičková súťaž“. Žiaci sú rozdelení na dve skupiny, každej patrí jedno krídlo tabule. Zástupca každej skupiny ide k tabuli, učiteľ povie slovo (slovné spojenie, alebo gram. spojenie) a žiak pri tabuli ho musí správne preložiť a napísať. Za správnu odpoveď si nakreslí na tabuľu hviezdičku a k tabuli ide ďalší zástupca družstva. Víťazí družstvo s väčším počtom hviezdičiek.
   Výhodou je, že k tabuli sa dostane každý žiak, aj viackrát. Nemusíte sa báť, že by deti pri tabuli odpisovali, lebo ich stráži celý zvyšok triedy. Ostatní žiaci si musia všetko zapisovať, ale vďaka tomu, že súťažia, nepadne im to tak zaťažko, ako keby mali iba mechanicky robiť cvičenia.
   Podľa nálady meníme symbol, ktorý kreslia na tabuľu, v zime sú to vločky, na jeseň jablká, skrátka čokoľvek. Zaujímavé je, že s touto jednoduchou hrou pochodíte aj pri starších žiakoch.

5) Skôr ako použijeme nasledovnú aktivitu ako súťaž, môžeme ju nacvičiť spoločne. Jeden žiak stojí chrbtom k tabuli. Učiteľ napíše na tabuľu slovo a ostatní žiaci musia svojmu kamarátovi opísať tak, aby uhádol, čo je na tabuli. Nesmú napodobňovať, vydávať zvuky (napr. vrčanie auta) ani použiť dané slovo v nejakej definícii, či slovo z neho odvodené. Ak už žiaci pochopia princíp opisu, môžeme sa túto hru hrať ako súťaž medzi dvoma družstvami, pritom sa snažíme dať dvojici súťažiacich podobné výrazy. Napr:

cinema
train
river
theatre
plane
sea

6) Vymazávanie
Je skvelá aktivita, ktorou môžeme žiakov naučiť naspamäť text, báseň alebo nejaké učivo priamo na hodine a pritom ich neustálym opakovaním nenudiť.
Text si pripravíme na tabuľu. Napr:
a) 

I´d like to be a doctor,
I´d like to fly a plane.
I´d like to cut your hair,
I´d like to drive a crane.
I´d like to be a farmer,
I´d like to be a cook.
But just before I start,
I´d like to read this
 

a)  po prvom prečítaní zotrieme niekoľko slov a čítame znova. Po každom čítaní zotierame ďalšie a ďalšie slová. Ich výber môže byť náhodný, alebo zámerný. Najťažšie slová zotierame posledné, slová, ktoré sa opakujú, môžeme zotrieť všetky naraz. Najprv sa uplatnia slabší žiaci, ktorých vyvoláme čítať na začiatku. Na konci, keď už z celého textu zostane len pár slov, vyvolávame šikovnejších žiakov, a samozrejme ich aj ohodnotíme.

b)  pre veľmi slabých žiakov – napíšeme plnovýznamové slová z textu na tabuľu, žiaci sa text naučia postupným vymazávaním už na hodine a môžu byť ohodnotení. Dú – napíš čo si si zapamätal.

c)  Odmenou pre niektorého žiaka bude, ak mu dovolíte zotierať.

 
8) Vajce

výborná hra na čítanie pre mladšie deti. Na tabuľu si napíšeme slová, ktoré potrebujeme nacvičiť. Dvaja žiaci stoja chrbtom k tabuli. Učiteľ povie slovo, Žiaci sa otočia a musia dané slovo rýchlo ukázať prstom. Pomalšieho žiaka vystrieda ďalší záujemca z triedy.                                                          

9) Utvorte čo najviac slov začínajúcich na.... a končiacich na... : m_____y – zadáme prvé a posledné písmeno. Deti môžu súťažiť medzi sebou alebo v družstvách. Dievčatá dávajú body chlapcom a naopak.

10) Dictogloss – vyberieme krátky text. (8-10 viet)
a)      žiaci si vypočujú diktát prečítaný učiteľom
b)      rozdelia sa do skupín (4)
c)      učiteľ diktuje svojím tempom (nespomaľuje), vetu prečíta 2x. Žiaci píšu len to čo stihnú (treba ich na to upozorniť!)
d)     v skupine sa potom snažia dať dohromady celú vetu, ktorá musí byť gramaticky správna. (správna veta 2b, s chybou 1b)
e)      hotové vety píšu žiaci na tabuľu (každá skupina píše svoj diktát) + môžu sa robiť ďalšie aktivity s textom.

11) Running dictation – diktát rozdelený na niekoľko častí rozvešiame po triede. Žiaci pracujú vo dvojiciach. Jeden behá po triede, číta text a diktuje druhému, ktorý zapisuje. Potom musia spoločne zoradiť jednotlivé časti do správneho poradia. Pri diktovaní nesmú hovoriť po slovensky, môžu si pomôcť spellingom.

12) Everyday expression – Žiaci napíšu na tabuľu abecedu a ku každému písmenu napíšu výraz, ktorý používajú v každodennej komunikácii. Prinúti ich to siahnuť hlbšie do pamäte a zopakovať si slovnú zásobu.

Dúfame, že Vás niektoré aktivity zaujali a pomôžu Vám v praxi. Naše ďalšie stretnutie sa bude konať v novembri a dozvieme sa niečo viac o práci s príbehom. Obsah stretnutia opäť uverejníme.
           S pozdravom

                                Zuzana  Cambelová.